Spletno mesto uporablja piškotke, da lahko razločujemo med obiskovalci in izboljšujemo delovanje strani. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Pogoji poslovanja

Izjava/pogoji poslovanja - PDF datoteka za prenos

Izjava/pogoji poslovanja - DOC datoteka za prenosOSEBNI PODATKI PACIENTA:

Ime in priimek:_______________________________________________________

Datum rojstva:_______________________________________________________

Naslov:_____________________________________________________________

Telefon:____________________________________________________________


PREDLAGATELJ:

 Ime in priimek:______________________________________________________

 Naslov:_____________________________________________________________

 Telefon:____________________________________________________________

 E-naslov:___________________________________________________________

 

 OPOMBE: _________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

 IZJAVA PODPISNIKA

 Izjavljam in se s tem obvezujem, da sem natančno prebral priloženi dokument in se z njim strinjam.

 Vsebino dokumenta razumem in se pri tem opiram na svoje neodvisno mnenje. Z dokumentom se v celoti strinjam in se bom  ravnal v skladu z njegovo vsebino.

Datum: _____________________________________________________________

Ime in priimek: _______________________________________________________

Podpis:______________________________________________________________                                

Nepreklicna oprostitev in dokazilo o razrešitvi odgovornosti

Spodaj podpisani (ime in priimek), _______________________________________

Rojen, ______________________________________________________________        

Stanujoč, ____________________________________________________________

nepreklicno izjavljam, soglašam, potrjujem in se obvezujem:

1. Dne ___________________ sem zaprosil V&C Intl. d.o.o. (v nadaljnjem besedilu družba) za pridobitev zdravniškega drugega mnenja in vseh s tem povezanih storitev od družbe in/ali bolnice in/ali od vsake druge bolnice, zdravstvene ustanove ali zdravnika posameznika, s katerim družbo povezujejo različni sporazumi (v nadaljnjem besedilu zdravstvene storitve). Izjavljam, da ste mi zdravstvene storitve ponudili kot svobodno izbiro samo proti plačilu na mojo lastno prostovoljno željo in skladno z mojim popolnim razumevanjem in izbiro na moj račun in na izključno mojo odgovornost in s popolnim priznanjem, da bom izključno sam nosil vse stroške in/ali posledice.

 2. Zavedam se in se popolnoma strinjam z dejstvom, da niste in ne boste povezani in/ali vpleteni in/ali imeli kako drugače opraviti z zdravstveno storitvijo ter prav tako niste bili, niste in ne boste nosili nobene odgovornosti in/ali obveznosti in/ali dolžnosti in/ali zaveze v vsakem pogledu in/ali na vsak način in/ali v vsaki obliki v zvezi z zdravstveno storitvijo, vključno v  zvezi z mano in/ali vsako drugo osebo in/ali korporacijo in/ali subjektom vsake vrste v Sloveniji in/ali v tujini, ki deluje v okviru te zdravstvene storitve bodisi z zagrešitvijo dejanj ali z opustitvijo dejanj, niti neposredno ali posredno, niti posebej ali na splošno, niti namerno ali nenamerno.

3. S prošnjo družbi za pridobitev zdravstvene storitve ukrepam izključno na svojo lastno pobudo, s samostojnim razmišljanjem in po pregledu in skrbnem premisleku in/ali po temeljitem, resnem, poglobljenem posvetovanju z zdravstvenimi, pravnimi in fizičnimi subjekti, ki me v celoti obravnavajo na zame sprejemljiv, ustrezen, strokoven način ter na njihovo izrecno priporočilo. Vse to sem storil brez posedovanja in/ali sklicevanja na kakršno koli informacijo in/ali predstavitev in/ali vaše gradivo in/ali v vašem imenu in/ali povezano z vami in brez vsakršnega vpliva z vaše strani. Zato nimam in tudi v prihodnje ne bom imel nobenih pritožb in/ali vzroka in/ali zahteve in/ali terjatve do vas in/ali vašega vodstva in/ali uslužbencev in/ali tistih, ki delajo v vašem imenu in/ali za vas in jih tega izrecno in vnaprej oprostim.

4. Poleg tega in brez vpliva na vsebino tega dokazila posebej poudarjam, da nimam in nisem imel v svoji posesti in/ali na voljo kakršne koli informacije in/ali vedenja o vaši povezanosti in/ali vpletenosti kakršne koli vrste s to zdravstveno storitvijo, in pri pridobivanju zdravstvene storitve se sklicujem samo in izključno na svojo pogodbo z družbo in na svojo povezanost z družbo.

5. Zavedam se, da mi je zdravstvena storitev zagotovljena, med drugim na podlagi mojega podpisa tega dokumenta in da sem povsem svoboden, kar je družba posebej poudarila, da se odpovem in opustim pridobivanje zdravstvene storitve ter se zadovoljim z obstoječo zdravstveno dokumentacijo, ki jo posedujem na področju institucionalne zdravstvene oskrbe, ki sem jo do zdaj užival in je bila zame povsem zadovoljiva.

V POTRDITEV TEGA SEM LASTNOROČNO PODPISAL TA DOKUMENT

Datum: __________________________

Podpis:  __________________________

 

JAMSTVO ZA OPRAVLJANJE STORITEV

1. TOLMAČENJE

To Jamstvo za opravljanje storitev se razlaga v skladu z določbami Seznama.

 2. STORITEV

2.1  Pacient je upravičen do drugega mnenja, ki ga pripravi zdravnik v sodelovanju s svetovalcem na podlagi pacientove zdravstvene dokumentacije. Namen je priskrbeti mnenja na različnih medicinskih specialističnih področjih, razen če svetovalec obvesti družbo, da ni sposoben priskrbeti zahtevanega mnenja za določena specialistična področja.

2.2 Če svetovalec priporoča pacientu zdravljenje in/ali operativne postopke, kot pač zahteva pacientovo zdravstveno stanje po strokovni presoji svetovalca, in če pacient želi, da svetovalec poskrbi za omenjeno zdravljenje in/ali operativne postopke, tedaj je pacient upravičen, da predloži svetovalcu prošnjo za razgovor z njim o tem, da bi se podvrgel zdravljenju oz. operativnim postopkom.

2.3  Pacientom je na voljo odgovorni zdravnik z odličnim poznavanjem strokovnega angleškega jezika za medicinsko področje. Pacient ni upravičen pridobiti kakršnegakoli zdravljenja ali dodatnega zdravniškega mnenja od družbe, razen navedenega drugega mnenja. 

2.4 Pravica do pridobitve storitev skladno s tem Jamstvom za opravljanje storitev je osebna pravica in pacient je ne sme prenesti na drugo osebo.

3. POSTOPEK ZA PRISTOP K ZDRAVNIŠKI OBRAVNAVI

3.1 Pacient, ki želi storitev v obsegu tega Jamstva za opravljanje storitev, pokliče družbo na telefonsko številko 00 386 3 49 22 63000 386 3 49 22 630 ali pošlje sporočilo preko obrazca na spletni strani družbe (www.vc-intl.com) ali pošlje elektronsko pošto na elektronski naslov družbe (info@vc-intl.com). Predstaviti se mora z imenom, naslovom svojega bivališča, elektronskim naslovom in telefonsko številko.

3.2 Pacient obvesti družbo o vsaki poznejši spremembi svojega naslova, elektronskega naslova ali telefonske številke.

3.3 Takoj zatem, ko odgovorni zdravnik družbe preveri, da je prosilec zares tudi pacient, ki je upravičen do storitve, sporoči pacientu podrobnosti o pacientovi zdravstveni dokumentaciji, ki jo potrebuje, da pripravi poročilo o primeru.  Opisati mu mora še vse druge postopke, ki so potrebni za pridobitev drugega mnenja.

3.4  Pogoj za zagotovitev te storitve je, da pacient podpiše to Jamstvo za opravljanje storitev.

3.5 Pacient na svoje lastne stroške dostavi svojo zdravstveno dokumentacijo družbi v obliki fotokopij po pošti ali skenirane dokumente po elektronski pošti.

3.6 Bistveni pogoj za predajo pacientove zdravstvene dokumentacije svetovalcu je, da ta vsebuje prvo mnenje.

3.7 Odgovorni zdravnik družbe bo na osnovi pacientove zdravstvene dokumentacije pripravil zdravstveno poročilo oziroma vlogo v angleškem jeziku in jo poslal svetovalcu po komunikacijskih kanalih ali drugih primernih sredstvih ob prvi možni priložnosti v skladu s svojo najboljšo presojo in ob upoštevanju narave gradiva, ki ga pošilja. Pacient ima pravico do vpogleda v vlogo, ki jo odgovorni zdravnik pripravi za svetovalca kot osnovo za pridobitev drugega mnenja, ne sme pa te vloge odnesti s seboj, reproducirati ali kako drugače pridobiti pisni izvod te vloge, ki je rezultat strokovnega dela.

3.8 Svetovalec pošlje drugo mnenje v zvezi s pacientom sestavljeno v angleškem jeziku na sedež družbe z najhitrejšim in najprimernejšim komunikacijskim sredstvom, ki je v ta namen na voljo ob tem času, kar je po najboljši presoji svetovalca v roku petintridesetih (15) polnih delovnih dni po prispetju pacientove zdravstvene dokumentacije na naslov svetovalca.

3.9 V nujnih primerih po presoji pacienta ali njegovega osebnega zdravnika, se drugo mnenje pošlje na sedež družbe v najkrajšem možnem času po prispetju pacientove zdravstvene dokumentacije na naslov svetovalca.

3.10 Kadar je po preudarku svetovalca ali odgovornega zdravnika potrebno pridobiti mnenje več kot enega zdravnika na več kot enem medicinskem področju/območju, se drugo mnenje pošlje na sedež družbe v roku dvajsetih (20) polnih delovnih dni po prispetju pacientove zdravstvene dokumentacije na naslov svetovalca.

3.11  Obdobja iz klavzul 3.8., 3.9. in 3.10. ter upoštevajoč klavzulo 3.12., na katera se sklicuje besedilo zgoraj, kot je pač primer, se v primeru obsežne dokumentacije in

zahtevnosti dodatnega neodvisnega zdravniškega mnenja družba pridržuje pravico, da rok iz navedenih klavzul podaljša še za petnajst (15) delovnih dni.

3.12 Različna obdobja, navedena v tej klavzuli in drugi roki za zagotovitev drugega mnenja se vsako leto v obdobju od 24. decembra do 2. januarja podaljšajo za toliko časa, kot je potrebno pri upoštevanju dostopnosti do potrebnega specialističnega medicinskega osebja svetovalca v tem obdobju.

3.13 Kakor hitro je mogoče po prejemu drugega mnenja, na prvi delovni dan, odgovorni zdravnik preveri ustreznost drugega mnenja in če je primerno, o tem telefonsko ali na drug ustrezen način obvesti pacienta (oz. osebo, ki jo je pacient pisno pooblastil in o tem obvestil družbo) in mu pošlje drugo mnenje na način, ki ga je pacient zahteval (po pošti, faksu, elektronski pošti, dostavni službi itd.), pri čemer mora pacient prejem drugega mnenja potrditi.

3.14 Pisni izvod drugega mnenja je v angleškem jeziku, odgovorni zdravnik pa ga lahko pacientu ustno razloži po telefonu.

3.15 Pacientova zdravstvena dokumentacija, ki je bila uporabljena za pripravo poročila o pacientovem primeru ostane v posesti družbe, arhivirana v skladu z zakonom. Pacientu pa vrnemo vse materiale (CD s slikovnim materialom, histološke preparate), ki so bili posredovani svetovalcu v vpogled.

3.16 Potem, ko pacient prejme drugo mnenje, se šteje, da je odgovornost družbe za pridobitev drugega mnenja v celoti izpolnjena in končana.

4. STROŠKI KONZULTACIJE IN DRUGI STROŠKI

4.1 Stroški pridobitve drugega mnenja so na voljo pri odgovornemu zdravniku družbe.

4.2 Za prenos pacientove zdravstvene dokumentacije na sedež družbe je odgovoren pacient in ga opravi na lastne stroške.

4.3 Če pacient zahteva, da se drugo mnenje dostavi njemu ali osebi, ki jo je  pisno pooblastil, s sedeža družbe po pošti ali po faksu se to opravi na stroške družbe. Če pacient zahteva drugačen način dostave (dostavna služba, taksi itd.) se to opravi na stroške pacienta.

4.4 Od pacienta se ne zahteva dodatnega plačila za odgovore na vprašanja v zvezi s pojasnitvijo drugega mnenja.

4.5 Stroške konzultacije plača pacient družbi ob podpisu tega Jamstva za opravljanje storitev oziroma po izstavljenem računu.

4.6 Zgoraj opisana plačila se izvršijo s plačilom položnice ali na vsak drug način, ki je sprejemljiv za družbo.

4.7 Če želi pacient preklicati prošnjo za izdajo drugega mnenja, mora poslati pisno obvestilo o tem na sedež družbe, še preden ta pošlje pacientovo zdravstveno dokumentacijo svetovalcu.

5. VIŠJA SILA

Če ni možno priskrbeti drugega mnenja v ustreznih časovnih rokih, kot jih navaja klavzula, zaradi višje sile (ki vključuje, vendar ni omejena na zadeve kot so vojna, požar, upor, nemiri, poplave, potresi, druge višje sile, okvare komunikacijskih naprav, stavke in spori delavskih sindikatov) ali zaradi okoliščin, ki so izven razumnega nadzora nad vsem omenjenim, tedaj se rok za predložitev drugega mnenja podaljša za toliko časa, kot ga je bilo razumno nemogoče dostaviti (vključno s časom, ki je potreben za odpravo posledic takih zadev ali okoliščin).

6. ODGOVORNOSTI

6.1 Družba prevzame popolno odgovornost do pacienta za strokovno pripravo vloge v angleškem jeziku in prenos pacientove zdravstvene dokumentacije svetovalcu in sicer v enakem  stanju, kot ju je prejel.

6.2 Družba ni odgovorna za vsebino drugega mnenja, ki ga priskrbi svetovalec.

6.3 S tem, ko pacient podpiše to Jamstvo za opravljanje storitev, se strinja, da ne bo vložil nobene terjatve do družbe.

6.4 Pacient se strinja, da bo vsaka terjatev do družbe omejena samo na tiste zadeve, za katere družba sprejme odgovornost na podlagi tega Jamstva za opravljanje storitev.

6.5 Pogodbenici se sporazumeta, da  nič v tem Jamstvu za opravljanje storitev ne pomeni oprostitve terjatve, ki jo ima morda pacient do svetovalca.

SEZNAM: TOLMAČENJE IZRAZOV

1. Definicije

V tem Jamstvu za opravljanje storitev imajo naslednji izrazi te pomene:

Svetovalec: bolnica ali zdravstvena ustanova, ki priskrbi storitve in s katero se družba poveže.

Prvo mnenje: zdravniško prvo mnenje, ki ga pacientu priskrbi njegov osebni zdravnik.

Medicinski podatki: prvo mnenje in vsi ustrezni medicinski podatki, ki jih zahteva svetovalec izključno ter povsem v skladu z njegovo najboljšo presojo za namene  podajanja drugega mnenja.

Pacientova zdravstvena dokumentacija: medicinski podatki skupaj z zdravstvenim poročilom.

Zdravstveno poročilo: splošno zdravstveno poročilo, ki ga pripravi odgovorni zdravnik družbe na takem obrazcu in  v taki obliki kot se občasno sporazumeta družba in svetovalec.

Pacient: oseba, za katero je treba priskrbeti drugo mnenje.

Osebni zdravnik: izbrani družinski zdravnik, ki zdravi pacienta na tem območju in vsak zdravnik specialist, ki zdravi pacienta na tem območju.

Zdravnik: doktor medicinske znanosti, ki je polnopravni član zdravniškega osebja (t.j. ne začasni član in ne na poskusnem delu) svetovalca in ga je odbor potrdil kot zdravnika specialista za področje, iz katerega se zaprosi za drugo mnenje.

Drugo mnenje: tolmačenje pacientove zdravstvene dokumentacije, ki ga sestavi svetovalec potem, ko je pacient dobil prvo mnenje od svojega osebnega zdravnika, na prošnjo odgovornega zdravnika družbe, če se to drugo mnenje nanaša na ugotovite po slikovnem gradivu ali po klinični diagnozi, ki med svojimi podatki vključuje slikovno gradivo. Drugo mnenje v zvezi s pacientom sestavi strokovnjak v konzultanski bolnici in ga pošlje odgovornemu zdravniku družbe.

Naročnik: oseba, ki na individualni podlagi naroči storitve pri družbi kakor tudi njegova zakonska družica in otroci do 18. leta starosti, ki živijo z njim, v skladu s postopki in Jamstvom za opravljanje storitev, katerega pogodbenica je družba.

Območje: Slovenija.

Nujni primer: primer, kadar je po pacientovem mnenju ali po mnenju njegovega osebnega zdravnika zadeva nujna, kar eden od njiju tudi pisno pojasni in je to razumno sprejemljivo za odgovornega zdravnika družbe.

Izrazi, ki so izpeljani iz vseh zgoraj navedenih definicij, se tolmačijo glede na njihov pomen.

2. Napotki na klavzule in sezname so, če ni drugače navedeno, napotki na klavzule in sezname v tem Jamstvu za opravljanje storitev.

3. Besede in stavki, ki imajo edninski pomen vključujejo tudi množinski pomen in obratno, napotki na osebe vključujejo tudi pravne osebe ali fizične osebe. Besede, ki pomenijo katerikoli spol, vključujejo tudi vse spole ali srednji, če je tak primer.

Naslovi v tem Jamstvu za opravljanje storitev in uporaba poudarjenega tiska sta zgolj zaradi prikladnosti in ne vplivata na razlago tega Jamstva za opravljanje storitev.

Podpisala za in v imenu družbe

__________________________________________

Mag. Jerneja Vidmar, dr. med.

Direktorica družbe V&C Intl. d.o.o.


Pacient oz. naročnik

Ime in priimek: ____________________________________________________________________

Podpis:___________________________________________________________________________

Naslov:___________________________________________________________________________

Poštna številka in pošta:______________________________________________________________

Tel. št.:____________________________________________________________________________

Elektronski naslov:__________________________________________________________________

 

drugo zdravniško mnenje iz tujine